Tervetuloa meille -tapahtumarekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 23.6.2021

Sisältö

Yleistä

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
 3. Rekisterin nimi
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 5. Rekisterin tietosisältö
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 11. Tietosuojaselosteen muutosoikeus
 12. Yhteystiedot

Yleistä

Suomalaisen Työn Liitto on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme luonnollisia henkilöitä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot, jotta voimme lisätä henkilön Suomalaisen Työn Liiton Tervetuloa meille -tapahtumarekisteriin.

 1. Rekisterinpitäjä

Suomalaisen Työn Liitto ry (Y-tunnus: 0201524-9)
Eteläranta 14, 00130 Helsinki
puh. (09) 6962 430

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hanna Malinen
c/o Suomalaisen Työn Liitto
Eteläranta 14, 00130 Helsinki
puh. (09) 6962 430

 1. Rekisterin nimi

Suomalaisen Työn Liiton Tervetuloa meille -tapahtumarekisteri.

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Suomalaisen Työn Liitolla on oikeus luovuttaa henkilötietoja sen 100 % omistaman tytäryhtiö Avainlippu Oy:n käyttöön asiakassuhteen hoitamiseksi. Suomalaisen Työn Liitto vastaa, että Avainlippu Oy toimii tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietoja käytetään:

 • Tervetuloa meille -tapahtumien ylläpitoon
 • Tapahtuman viestintään
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Rekisterissä olevia henkilötietoja saatetaan käyttää lisäksi Surveypal Oy:n kyselytyökalussa, Liana Technologies Oy:n LianaMailer-uutiskirjetyökalussa sekä ePressi-lehdistöjakelutyökalussa edellä mainittujen toimintojen ja käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Surveypal Oy ja Liana Technologies Oy toimivat henkilötietojen käsittelijöinä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta noudattaen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Suomalaisen Työn Liiton Tervetuloa meille -tapahtumarekisteri sisältää seuraavia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Yritys tai yhteisö, mihin henkilö liittyy (ei pakollinen)
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen lähde on käyttäjä itse. Käyttäjän pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Suomalaisen Työn Liiton järjestelmistä. Poisto on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

Säilytämme henkilötietoja vuoden verran seuraavaan Tervetuloa meille -viikkoon saakka, jotta voimme viestiä jo kerran tapahtumaan osallistuneille yrityksille tulevasta tapahtumaviikosta. Mikäli yritys ei järjestä tapahtumaa seuraavana vuonna, henkilötiedot poistetaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Edellä mainitun rajoittamatta suoritettaessa toimeksiantoja EU:n ja ETA:n ulkopuolella tietoja voidaan siirtää toimeksiannon kannalta tarpeellisessa laajuudessa myös Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tietoja ei säilytetä paperisena.

Asiakastietoihin on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään, sekä rekisterin teknisen alustan tarjoavan Vincit Oy:n niillä työntekijöillä, jotka vastaavat palvelun teknisestä ylläpidosta.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. Yhteys käyttäjän ja palvelimen välillä on suojattu SSL-sertifikaatilla.

Rekisteri sijaitsee Tervetuloa meille -sivuston WordPress-alustalla. Tiedot on suojattu asianmukaisin tietoteknisin keinoin. Tietoturvan varmistaa jatkuva, avoimeen lähdekoodin periaatteiden mukainen kehitys.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen tervetuloameille@suomalainentyo.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen tervetuloameille@suomalainentyo.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Tietosuojaselosteen muutosoikeus

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

 1. Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: tervetuloameille@suomalainentyo.fi